ACHIZITIE RECHIZITE - ID 133105

 

ANUNȚ ACHIZITIE DIRECTĂ

către operatorii economici interesați

 

Asociatia Pentru Sanse Egale, cod fiscal 18656050, cu sediul in Târgu-Jiu, str. Siretului nr. 5, judetul Gorj, tel 0722.962.946, in calitate de autoritate contractanta, vă invita sa participati la achiziţia directa având ca obiect ,, Rechizite grup tinta" în cadrul Proiectului "Primul pas pentru o carieră de succes!", Contract nr.: POCU/626/6/13/1331, Cod CPV: 39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)., proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 6, Axa prioritară Educație și competențe, Obiectivul 13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, in temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

 

1.Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achizitie ,,rechizite grup tinta" în cadrul Proiectului Primul pas pentru o carieră de succes!", Contract nr.: POCU/626/6/13/13, Cod CPV: 39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2), Targu-Jiu, strada Siretului, nr. 5, Judetul Gorj

Legislatie aplicabila: Rechizitele se vor achizitiona prin “Achizitie directa” in conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile directe si in conformitate cu prevederile art.43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achzitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187 alin.(3) lit.a) din Legea nr.98/2016.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

2.Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata: pana la 06.09.2022

 

3.Valoarea estimata: 9113,45 Lei fara TVA din Bugetul Proiectului mentionat

 

4.Documente de calificare solicitate:

Cerintele cu privire la situatia personala a candidatului/ofertantului:

Formularul nr.1 – Scrisoarea de inaintare;

Formularul nr.2 – Declaratie privind eligibilitatea

Formularul nr.3 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art.59-60 din Legea nr.98/2016

Formularul nr.4 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016*;

*Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

Gheghesan Corina- Presedinte, Fiu-Mitrea Nicoleta - Vicepresedinte, Dumitrascu Simona - Vicepresedinte.

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare):

Operatorul economic trebuie sa-si dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica romana/straina, prin certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului ori alte acte care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

 

Elaborarea ofertei :

Modul de prezentare a ofertei financiare – completarea Formularului 6 ( oferta financiara) si Formularului nr.7 ( Centralizator de preturi)

Propunerea financiara trebuie sa includa pretul final al ofertei rezultat in urma insumarii tuturor costurilor necesare indeplinirii cerintelor din Caietul de sarcini.Propunerea financiara trebuie sa fie conforma cu cerintele cantitative si calitative din Caietul de sarcini.

Pretul ofertei va cuprinde pretul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului pana la adresa achizitorului, in lei, fara TVA. Se va preciza pretul unitar si pretul total, in lei, fara TVA, pentru toate cantitatile de produse solicitate, neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei, conform art. 36, alin 2, lit. a) din HG 925/2006. In cazul unei discrepante intre pretul unitar si valoarea totala se va lua in considerare pretul unitar.

Solicitam obligatoriu ca la intocmirea Centralizatorului de preturi, produsele sa fie ofertate in ordinea prezentarii lor in Caietul de Sarcini. Nerespectarea acestei solicitari duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Cerintele prevazute in in Caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme.

 

Modul de prezentare a propunerii tehnice (Formular 5)

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa fie permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din Caietul de sarcini. Neindeplinirea oricarei cerinte din documentatia de atribuire, inclusiv din caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma. Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu obligatia ca operatorii economici sa prezinte o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

 

 

 

Modul de intocmire a ofertei:

Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate ( inclusiv nume in clar) de catre reprezentantul legal al operatorului economic. Documentele ofertei si eventualele solicitari de clarificari se transmit electronic, fisiere in format .PDF, vor fi trimise pe adresa electronica a Autoritatii contractante: office@sanseegale.eu. Documentele trebuie prezentate in original numai de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii contractului. Plicului i se va atasa o scrisoare de inaintare.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza. Produsele se vor achizitiona esalonat la pretul din oferta, nu se accepta actualizarea preturilor pe parcursul derularii contractului.

 

Ofertele se vor transmite autoritatii contractante: (Asociatia Pentru Sanse gale) prin posta electronica la adresa: office@sanseegale.eu

Data limita pentru depunerea/transmiterea ofertelor: 12.02.2021, ora 14:00.

Solicitarile pentru informații suplimentare și detalii legate de formularea ofertelor se vor trimite la adresa electronica a Autoritatii contractante: office@sanseegale.eu

Modelele de formulare, impreuna cu Caietul de sarcini, sunt atasate prezentului anunt de participare.

 

Presedinte,                                                              Întocmit,

 Gheghesan Corina                                                Dumitrascu Simona Elena

Descarca caiet de sarcini

Descarca formulare


Adresa ta de mail*:
*Iti garantam confidentialitatea
Acordul de confidentialitate

» Citeste ultimul numar
» Arhiva newsletter
Acest proiect este finantat prin intermediului programului Matra Kap al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti

Powered bywebdesign & software